www.tepa.info
Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry                                                                         Terveydenhoitoalan palvelujärjestöt TEPA ry


TEPAn logo

ETUSIVU
LAUSUNTOJA
UUTISIA
ARKISTO
LINKIT
YHTEYSTIEDOT
PALAUTE


Terveydenhoitoalan
palvelujärjestöt TEPA ry
Nuijamiestentie 5 B
00400 Helsinki
P. 09-477 2344
F. 09-477 2314
www.tepa.info
leila.salonen(at)fysi.fi
Ajo-ohje


LAUSUNTOJA
Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry:n lausuntoja.

2011

TEPA ry:n lausunto 31.05.2011 (pdf).
- Lausunto: STM037:00/2009 koskien peruslinjauksia ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi

TEPA ry:n lausunto 24.01.2011 (pdf).
- Lausunto: Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, kehittämistä ja valvontaa koskevan lainsäädännön uudistaminen – Peruslinjauksia valmistelevan työryhmän väliraportti STM 2010:34

2010

TEPA ry:n lausunto 23.08.2010 (pdf).
- Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta; viite STM004:00/2010


2009

TEPA ry:n lausunto 18.12.2009 (pdf).
- Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslaiksi; Viite: SM108:00/2008

TEPA ry:n lausunto 12.12.2009 (pdf).
- Lausunto: Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän uudistamista koskeva periaatemietintö (JUHO –työryhmä)

TEPA ry:n lausunto 08.12.2009 (pdf).
- Lausunto: HE 190/2009 laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta.

TEPA ry:n lausunto 25.11.2009 (pdf).
- Lausunto: Julkisen hyvinvointipalvelun asiakkaan asemasta. Kuluttajaoikeudellinen selvitys; viite: Oikeusministeriön julkaisu 2009:4 / lausuntopyyntö OM/2/471/2009

TEPA ry:n lausunto 10.08.2009 (pdf).
- Lausunto: Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 15 §:n muuttaminen; viite: TEM 266:00/2008 (Muistio 2.7.2009): Vaikutusarvioselvitys. Julkisten hankintojen kansallisten kynnysarvojen muuttaminen

TEPA ry:n lausunto 10.08.2009 (pdf).
- Lausunto: Valviran määräys omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja laatimisesta (Ythl), Dnro 1043/03.03/2009

TEPA ry:n lausunto 16.04.2009 (pdf).
- Lausunto: Hallituksen esitys (HE 20/2009 vp) Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta.


2008

Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n (TEPA ry:n jäsenjärjestö) lausunto 21.10.2008 (pdf).
- Lausunto: Terveydenhuoltolakityöryhmän mietintö nro 2008:28; Viite: Lausuntopyyntö STM051:00/2007.

TEPA ry:n lausunto 04.09.2008 (pdf).
- Lausunto: Palvelusetelityöryhmän ehdotuksista. Viite: Palvelusetelityöryhmän muistio (selvityksiä 2008:32).

Neljän järjestön lausunto 20.08.2008 (pdf).
- Kirjallinen lausunto julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia selvittävälle työryhmälle (JULKI-työryhmä).
JULKI -työryhmä järjesti 30.5.2008 kuulemistilaisuuden, jossa Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry:llä (LPY ry), Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät FYSI ry:llä, Suomen Sairaankuljetusliitto ry:llä (SSK ry) sekä Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry:llä oli mahdollisuus tulla kuulluksi julkisen sektorin elinkeinotoiminnan aiheuttamista kilpailuvääristymistä. Tilaisuudessa sovittiin, että edellä mainituilla yhdistyksillä on mahdollisuus toimittaa myöhemmin myös kirjallista materiaalia. Yhdistykset sopivat keskenään, että ne jättävät yhteisen kirjallisen lausunnon.

TEPA ry:n lausunto 30.05.2008 (pdf).
- Lausunto: Julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia selvittävän JULKI -työryhmän kuulemistilaisuus 30.5.2008.

TEPA ry:n lausunto 11.03.2008 (pdf).
- Lausunto: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista sekä asetusliitteestä potilasasiakirjojen säilytysajoista.

TEPA ry:n lausunto 11.03.2008 (pdf).
- Lausunto: HE 3/2008 Eduskunnalle valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
(alkuun)

   © Terveydenhoitoalan Palvelujärjestö TEPA ry